Cesta: Úvodná stránka > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie základných pojmov:

1.1 Prevádzkovateľ:
DESAKA s.r.o.
Budovatelská 450/9
708 00 Ostrava - Poruba , Česká Republika
IČO: 27789781| DIČ: CZ27789781
bankové spojenie: 181854557/0600
mobil: +420 777994479 , Pevná linka: +420 596639776
(ďalej len "Prevádzkovateľ")
Telefonicky nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 12:00 do 17:00.

Kontaktná e-mailová adresa: info@pincesobchod.sk

Provozovna:

Desaka s.r.o

Varenská 40A

Ostrava 70200

1.2 Zákazník:
Zákazníkom sa rozumie registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu Pincesobchod.sk , ktorý má právo si vybrať a objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Zákazník je spotrebiteľ, ktorý si na stránke Prevádzkovateľa objedná akékoľvek produkty (ďalej len "Zákazník"). Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na jeho stránke.

1.3 Objednávka:
Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru Zákazníkovi Prevádzkovateľom, odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.

1.4 Registrácia:
Registrácia nie je povinná. Avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie (ako aj osobné údaje), ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského účtu. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom. Pokiaľ je Zákazník registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú pravidelné informovanie o novinkách a akciách a iné.

1.5 Komentáre, recenzie:
Zaregistrovaný užívateľ môže komentovať a hodnotiť produkty, ktoré sú v ponuke na stránke Prevádzkovateľa. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku na honorár. Užívatelia sa týmto zaväzujú, že ich správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, hanlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo k porušovaniu právneho poriadku SR. Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 140/1961 Zb. (trestný zákon) za uvedené konanie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov a recenzií umiestnených na stránke užívateľmi, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv užívateľmi. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR.

2. Informácie o tovare a spôsob objednania tovaru:

2.1 Informácie o tovare
Všetky ceny na stránke www.pincesobchod.sk sú zmluvné a konečné. Sme platcami DPH.Pokud zákazník je plátcem DPH v jiném státě než v ČR a chce uplatnit cenu bez DPH, tak musí u objednávky upozornit prodejce o této skutečnosti a zaslat registraci o platbě DPH v jiném státě.Akcie a špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené pri konkrétnom tovare inak.

2.2 Výber a objednanie tovaru - registrovaní Zákazníci:
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru na stránke Prevádzkovateľa. Nakupovanie v našom internetovom obchode je veľmi jednoduché. Stránka je prehľadná, ľahko, intuitívne ovládateľná. (bližšie informácie a detailný postup "Ako nakupovať")
Po dokončení objednávky (stlačením tlačítka "Potvrdiť objednávku") sa Vaša záväzná objednávka odošle na naše obchodné oddelenie. Po prijatí Vašej objednávky do nášho objednávkového systému Vám príde potvrdzujúci e-mail na Vami uvedenú adresu pri registrácii.

2.2 Výber a objednanie tovaru - Objednávka bez registrácie:
V našom e-shope je možné využiť objednanie tovaru aj bez registrácie. Zvolením tejto možnosti si môžete objednať tovar zadaním svojho mena, adresy a kontaktu (e-mail, tel. číslo) na stránke, ale nebude vytvorený užívateľský účet (nebudete zaregistrovaný) - nevzťahujú sa na Vás v tomto prípade výhody registrovaných Zákazníkov a nie je možné si tieto výhody nárokovať. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Pri opätovnom objednávaní je potrebné znova zadať všetky povinné údaje.3. Storno objednávky:

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín, a to buď e-mailom na adresu info@pincesobchod.sk (v predmete e-mailu musí byť uvedené "STORNO" a texte číslo objednávky) alebo telefonicky na +420 777994479.
Prípady, ak Zákazník stornuje objednávku keď už tovar bol odoslaný zákazníkovi, sa budú riešiť osobitne, na základe dohody medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, avšak akceptovanie takéhoto storna je pre Prevádzkovateľa nezáväzné a nepovinné.
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar nebol ešte odoslaný Zákazníkovi, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 15 dní späť bezhotovostným prevodom (príp. podľa dohody aj inak).
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar už bol odoslaný Zákazníkovi, Zákazník je povinný prevziať tovar, avšak má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. (pozri "Odstúpenie od kúpnej zmluvy")

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ bude neodkladne kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s Prevádzkovateľom na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet  v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.

4. Spôsob platby:

 

  • Dobierka - Zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí na pošte.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 108/2000 Z.z. je Prevádzkovateľ povinný: vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Za náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Zákazník urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie Zákazníka na internetovú stránku Prevádzkovateľa, počas ktorej Zákazník vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru. Tento nárok vzniká iba vtedy, ak Zákazník okrem povinných náležitostí zároveň predloží Prevádzkovateľovi písomné doklady preukazujúce vynaložené náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z.:
Ak sa Prevádzkovateľ a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
- predaj novín, časopisov a periodickej tlače

Odstúpenie od zmluvy je povinný Zákazník urobiť písomnou formou zaslaním e-mailu na e-mailovu adresu Prevádzkovateľa.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu Zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Prevádzkovateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zákazník zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Prevádzkovateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. (ak bolo dodané) a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky - doporučene (ale nie na dobierku!), nakoľko Prevádzkovateľ neručí za jeho prípadnú stratu na ceste späť.


V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom (nerozbalenom) pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Prevádzkovateľ Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu.

V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti Prevádzkovateľ Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu.

V prípade, že Zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Zákazníkovi.


6. Záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. Doklad o zaplatení ako aj záručný list (ak je zaslaný) si dôkladne uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Zákazník nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku ako aj na chyby spôsobené bežným používaním a opotrebením.

V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Na nový tovar dostane Zákazník nový doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Pôvodný doklad stráca platnosť vo vzťahu k vymenenému tovaru.

Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Výrobca, dovozca a distribútor nezodpovedajú za škody spôsobené nevhodným užívaním alebo skladovaním prípravku.


Spolu s každou objednávkou zasielame aj faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, zároveň ako aj dodací list, a ak nie je od dodávateľa (výrobcu) poskytnutý samostatný záručný list, tak táto faktúra slúži zároveň aj ako záručný list. Faktúra obsahuje všetky zákonné náležitosti ako sú údaje o Prevádzkovateľovi a Zákazníkovi, zoznam predaného tovaru, pečiatku a podpis Prevádzkovateľa (prípadne povereného zástupcu). V prípade, ak dodávateľ alebo výrobca poskytuje samostatný záručný list, zasielame tento doklad spolu s objednaným tovarom a faktúrou.


7. Reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na vlastné náklady na adresu sídla Prevádzkovateľa.
Po doručení reklamovaného tovaru Prevádzkovateľovi bude Zákazník e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Zákazník s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení, návod na použitie a záručný list). Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

O výsledku reklamácie bude Zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, príp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 12:00 do 17:00 alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontakt:
telefon: +420 596639776
e-mail: info@pincesobchod.sk

Zákazník je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu, inak mu zaniká právo voči Prevádzkovateľovi na bezplatné odstránenie vady. Zákazník nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Prevádzkovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Do tej doby tovar zostáva vlastníctvom Prevádzkovateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka v čase, keď prevezme tovar od Prevádzkovateľa, alebo keď tak neurobí včas, v čase keď mu Prevádzkovateľ umožní nakladať s tovarom a Zákazník tovar neprevezme.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu.

8. Záverečné ustanovenie:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a Reklamačné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu Zákazníka. Je však povinný o týchto zmenách riadne a včas informovať.

Akcie a slevy na e-mail
Chcete byť informován e-mailem
o slevách a novinkách?
Doprava a platba
Ako môžem platiť
Spôsoby doručení
Problémy s doručením
Poradňa pre zákazníkov
Kontakty
Provozovatel
Napište nám
Partneri