Cesta: Úvodná stránka > Reklamačný rad

Reklamačný rad

1. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. Doklad o zaplatení ako aj záručný list (ak je zaslaný) si dôkladne uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Zákazník nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku ako aj na chyby spôsobené bežným používaním a opotrebením.

V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Na nový tovar dostane Zákazník nový doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Pôvodný doklad stráca platnosť vo vzťahu k vymenenému tovaru.

Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Výrobca, dovozca a distribútor nezodpovedajú za škody spôsobené nevhodným užívaním alebo skladovaním prípravku.


Spolu s každou objednávkou zasielame aj faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, zároveň ako aj dodací list, a ak nie je od dodávateľa (výrobcu) poskytnutý samostatný záručný list, tak táto faktúra slúži zároveň aj ako záručný list. Faktúra obsahuje všetky zákonné náležitosti ako sú údaje o Prevádzkovateľovi a Zákazníkovi, zoznam predaného tovaru, pečiatku a podpis Prevádzkovateľa (prípadne povereného zástupcu). V prípade, ak dodávateľ alebo výrobca poskytuje samostatný záručný list, zasielame tento doklad spolu s objednaným tovarom a faktúrou.


2. Reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na vlastné náklady na adresu sídla Prevádzkovateľa.
Po doručení reklamovaného tovaru Prevádzkovateľovi bude Zákazník e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Zákazník s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení, návod na použitie a záručný list). Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

O výsledku reklamácie bude Zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, príp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 12:00 do 17:00 alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontakt:
mobil: +420 596639776
e-mail: info@pincesobchod.sk

Zákazník je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu, inak mu zaniká právo voči Prevádzkovateľovi na bezplatné odstránenie vady. Zákazník nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Prevádzkovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Do tej doby tovar zostáva vlastníctvom Prevádzkovateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka v čase, keď prevezme tovar od Prevádzkovateľa, alebo keď tak neurobí včas, v čase keď mu Prevádzkovateľ umožní nakladať s tovarom a Zákazník tovar neprevezme.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu.

3. Záverečné ustanovenie:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Akcie a slevy na e-mail
Chcete byť informován e-mailem
o slevách a novinkách?
Doprava a platba
Ako môžem platiť
Spôsoby doručení
Problémy s doručením
Poradňa pre zákazníkov
Kontakty
Provozovatel
Napište nám
Partneri